Tebigat
Kislorod blokirlemesi
Çyglylyga garşylyk
Birnäçe himiki erginlere çydamly
BIZ hakda
ANERSIN
Biz özenimiz hökmünde innowasiýa gözlegleri we ösüşi bilen ekologiýa taýdan arassa, howpsuz we netijeli gorap saklamak çözgütlerini bermäge borçlanýarys.
Biziň wezipämiz Fiziki taýdan goramak tehnologiýasynda dünýäde öňdebaryjy pioner we täzelikçi bolmaga ylham berildi.
Toparymyz Anersin bilermenler komiteti, abraýly gözleg institutlaryndan we ýurduň belli uniwersitetlerinden 50-den gowrak täze gorap saklamak hünärmeninden ybarat.
KOPRAK OKA Wideo çalyň ...
Gorag zawodynyň enjamlaşdyrylyşy barada
100%Täzelik
Ultra uzak saklanyş wagtyna ýetip biler, ýitgileri ep-esli azaldyp, täze iýmitiň hilini üpjün edip biler.
Täze häsiýetli görkeziji ulgamy

Ölçegli, kesgitleýji we maglumatlara esaslanýan

Pioneri gorap saklaýjy faktor deňlemesi

Dürli miweleriň we gök önümleriň işjeňligi bilen dürli gorap saklaýyş faktorlarynyň arasyndaky mukdar gatnaşyklaryny döredijilikli öwrenmek.

Päsgelçilik emläk

Köp sanly gazlara ýa-da suw buglaryna garşy ýokary päsgelçilik häsiýetleri bar.

Atylylygyň gysylmagy

Temperatureokary temperaturaly sterilizasiýa geçirilenden soň, ýakyn gaplamany emele getirip biler.

Solvent garşylygy

Kislotalar, esaslar we umumy organiki erginler bilen poslamaýar.

Gerek zatlaryňyzy saýlaň
BiziňkiÇözgüt
Ekologiýa taýdan arassa, howpsuz we netijeli gorap saklamak çözgütlerini bermäge borçlanýar
GÖRNÜŞ
HarytArza
Bu önüm miweleri, gök önümleri, konditer önümlerini, ýarym taýýar tagamlary, bişirilen iýmitleri we gury önümleri saklamak üçin giňden ulanyldy. Iýmitiň ýaramlylyk möhletini netijeli uzaldyp, ýokumlylygyny we tagamyny saklap, sarp edijilere has sagdyn, has ygtybarly we has tagamly iýmit berip biler.
Temperatura gözegçilik miwesi
Nemlendiriji gök önümler
Kondisioner täze
Greenaşyl poslama garşy gül
50+
Bilermenler komiteti
40+ Er +
Hyzmatdaş uniwersitetleriň gözleg institutlary
40termin
Patent üçin ýüz tutmak
1500K+
Hyzmat edilýän kärhana
Täzeligi gulplap, lezzetini möhürläň. Biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris
KOPRAK OKA
Iň soňky habarlar
Iň soňkyKazyýetler
Täze ýitgi täze azyk kärhanalarynyň işini kynlaşdyrýar, gaplamak ýa-da ýitgini gözegçilikde saklamak möhüm usullardyr.